+421 918 790 393

AKO POSTUPOVAŤ ABY ROZVOD MANŽELSTVA MAL RÝCHLY A BEZPROBLÉMOVÝ PRIEBEH?

Ustanovenie čl. 41 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky uvádza, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi ženou a mužom. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Avšak v živote človeka nastávajú situácie, kedy manžel alebo manželka, pripadne obaja manželia nechcú naďalej zotrvať v manželstve, a preto zákonodarca bezpodmienečne netrvá na zachovaní manželstva. Keďže je našou snahou poskytnúť Vám praktické informácie ako postupovať v prípade, keď nie je možné ďalej zotrvať v manželstve, tak nižšie sme Vám spísali najpodstatnejšie body, ktoré sú spojené s rozvodom manželstva. V prípade, že si chcete byť istý bezproblémovým priebehom rozvodu je vhodné zvážiť právne zastúpenie advokátom, ktorý v rámci možností zabezpečí rýchly rozvod manželov. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade situácie, v ktorej obidvaja manželia súhlasia s rozvodom manželstva nie je možné, aby títo boli zastúpení jedným advokátom.

 

 

 

Náš článok sa Vám snaží poskytnúť odpovede na nasledujúce body 

 1. Náležitosti návrhu na rozvod manželstva. 
   
 2. Finančné náklady spojené s rozvodom manželstva 
   
 3. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
   
 4. Maloleté deti v manželstve 
   

 

 

 

Pri zodpovedaní vyššie uvedených bodov sme postupovali na základe nasledujúcich právnych predpisov  

 1. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o rodine“ v príslušnom gramatickom tvare)
   
 2. zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj ako „Civilný mimosporový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare)
   
 3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) 
   
 4. zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej aj ako „zákon o súdnych poplatkoch“ v príslušnom gramatickom tvare) 
   

 

 

 

 

1. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVA

 

 

Manželstvo je možné rozviesť len na základe rozhodnutia súdu, právny poriadok Slovenskej republiky neumožňuje dohodu manželov o zániku manželstva. Zákon o rodine neobsahuje konečný výpočet dôvodov, prečo by malo byť manželstvo rozvedené, ale je na morálnom posúdení sudcu, či manželstvo už viac neplní svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

 

 

 

Procesný postup rozvodu manželstva upravuje ustanovenie § 92 a nasledujúce Civilného mimosporového poriadku. Konanie o rozvode manželstva sa začína len na návrh jedného z manželov. Návrh na rozvod manželstva by mal obsahovať podstatné náležitosti a nepodstatné náležitosti. V prípade, že Váš návrh na rozvod manželstva neobsahuje podstatné náležitosti súd Vás vyzve na doplnenie, čo značne predlžuje konanie, a pokiaľ nedôjde k doplnenie tak súd zastaví konanie. Pri nepodstatných náležitostiach považujeme za nutné poznamenať, že nemusia byť uvedené v návrhu na rozvod manželstva, ale vzhľadom na Váš záujem aby rozvod prebehol čo najrýchlejšie je vhodné uviesť čo najpresnejšie všetky podstatné skutočnosti. Návrh na rozvod manželstva má byť úplný, jasný a zrozumiteľný čo žiada. Pokiaľ Váš návrh na rozvod manželstva uvedené požiadavky spĺňa je veľký predpoklad, že rozvod prebehne rýchlejšie a efektívnejšie, čo je v konečnom dôsledku vo Vašom záujme. Návrh na rozvod manželstva sa podáva v dvoch vyhotoveniach, v prípade že máte maloleté dieťa, tak sa podáva návrh na rozvod manželstva v troch vyhotoveniach. V tom prípade z troch vyhotovení súd adresuje jedno vyhotovenie kolíznemu opatrovníkovi.

 

 

 

Medzi podstatné náležitosti návrhu na rozvod patrí:

 

 

Adresovanie návrhu na rozvod manželstva vecne a miestne príslušnému súdu, ktorý má konať

(Na konanie o rozvode manželstva je vecne príslušný okresný súd. Miestne príslušný súd, je ten v ktorého obvode ste mali s manželom posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z Vás. Inak je miestne príslušný všeobecný súd Vášho manžela. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa, teda Váš súd.),

 

 

 

 

Označenie manželov

(Meno, priezvisko – rodné priezvisko manžela alebo manželky, ktorý prijal priezvisko druhého manžela alebo manželky, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo. Je vhodné uviesť aj nasledujúce kontaktné údaje ako je telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, v prípade právneho zastúpenia telefónne číslo alebo e-mailovú adresu advokáta, doplnené údaje napomáhajú, aby komunikácia so súdom prebiehala čo najefektívnejšie.),

 

 

 

 

Posledné spoločné bydlisko manželov

(V prípade, že manželia spolu nebývajú uviesť aktuálne bydliská manželov.),

 

 

 

 

Informácia kde a kedy bolo uzavreté manželstvo, a na ktorej matrike je zapísané manželstvo. 

 

 

 

Príčiny rozvratu manželstva

(V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o rodine súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. V návrhu na rozvod manželstva je nutné preukázať v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o rodine, že manželstvo je vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže ďalej plniť svoj účel a od manželov nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia.)

 

 

 

 

Vzišli z manželstva deti?

(Situáciu ohľadom rozvodu manželstva je posudzovaná citlivejšie v prípade, že sa vo Vašom manželstve nachádzajú maloleté deti. Právna úprava teda uvádza v ustanovení § 23 ods. 2 zákona o rodine, že súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Je dôležité uviesť, že v zmysle ustanovenia § 100 Civilného mimosporového poriadku je s konaním o rozvod manželstva spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, čomu venujeme pozornosť nižšie.),

 

 

 

 

Žalobný návrh, resp. petit

V uvedenej časti navrhovateľ formuluje o čo súd žiada, resp. ako navrhovateľ žiada aby súd v uvedenej veci rozhodol. Žalobný petit môže vyzerať napr. takto:

 1. Súd manželstvo manželov Aleny Púpavovej, rod. Hladkej, nar. 31.09.1970 a Petra Púpavu, rod. Púpavu, nar. 20.08.1980 vedené v knihe manželstiev Matričným úradom mesta Púchov, zväzok 10, ročník 2009, strana 210 poradové č. 60 rozvádza. 
   
 2. Súd zveruje maloletého Petra nar. 21.09.2013 do výlučnej osobnej starostlivosti matky. 
   
 3. Súd zveruje maloletého Tomáša nar. 30.03.2017 do výlučnej osobnej starostlivosti matky. 
   
 4. Súd zaväzuje otca platiť k rukám matky na maloletého Petra nar. 21.09.2013 sumu 150 EUR mesačne, a to vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca k rukám matky.
   
 5. Súd zaväzuje otca platiť k rukám matky na maloletého Tomáša nar. 30.03.2017 sumu 150 EUR mesačne, a to vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca k rukám matky.
   
 6. Zastupovať maloletého Petra nar. 21.09.2013 v bežných veciach a spravovať jeho majetok sú oprávnení obaja rodičia.
   
 7. Zastupovať maloletého Tomáša nar. 30.03.2017 v bežných veciach a spravovať jeho majetok sú oprávnení obaja rodičia.
   
 8. Styk maloletého Petra nar. 21.09.2013 s otcom podlieha dohode matky a otca.
   
 9. Styk maloletého Tomáša nar. 30.03.2017  s otcom podlieha dohode matky a otca.
   
 10. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania

 

 

 

 

Dôkazy

(Skutočnosti, ktoré navrhovateľ uvádza v návrhu na rozvod manželstva je nutné podložiť dôkazmi, ktoré preukazujú pravdivosť uvedených tvrdení, jedná sa o sobášny list, súhlas druhého manžela s rozvodom, rodný list dieťaťa alebo potvrdenia o nákladoch na maloleté deti. Súčasťou návrhu na rozvod manželstva sú vždy kópie, nie originály dôkazu.),

 

 

 

 

Dátum a podpis

(Návrh na rozvod manželov musí taktiež obsahovať dátum a podpis navrhovateľa, a to či je právne zastúpený.)

 

 

 

 

Medzi nepodstatné náležitosti patrí napr.:

 • Potvrdenie o zamestnaní a výške príjmu navrhovateľa a druhého manžela alebo manželky, 

 • Návrh na vypočutie svedka, ktorý preukazuje, že manželstvo je vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže ďalej plniť svoj účel a od manželov nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia, pre prípad že druhý manžel sa rozviesť nechce. Môže to byť napr. rodinný priateľ alebo príbuzný. 

 • Listinné dôkazy preukazujúce náklady na spoločnú domácnosť, prípadne ak sa nachádzajú v manželstve maloleté dieťa náklady, ktoré vznikajú na jeho starostlivosť.  

 

 

 

 

2. FINANČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S ROZVODOM MANŽELSTVA

 

 

 

Spolu s návrhom na rozvod manželov je potrebné zaplatiť aj súdny poplatok vo výške sumy 66,- EUR v zmysle položky č. 7 a) zákona o súdnych poplatkoch. Rozvod manželov je možné urýchliť aj zaplatením súdneho poplatku, ktorý preukážete súčasne s podaním návrhu na rozvod manželov. V prípade, že tak neurobíte Vás súd vyzve na zaplatenie súdneho poplatku, čo zbytočne predĺži čas konania o rozvode manželov. Finančné náklady vzniknú aj v prípade právneho zastúpenia advokátom, ktorý má stanovený cenník právnych služieb na svojom webovom sídle. 

 

 

 

3. BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

 

 

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov predstavuje špecifický režim vlastníctva, ktorý vzniká momentom samotného uzavretia manželstva. Na jeho vznik nie je potrebný ďalší právny úkon. Uzavretím manželstva všetky veci, ktoré nadobudne jeden z manželov patria manželom spoločne a nerozdielne. Je dôležité uviesť, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria len aktíva, ale aj vzniknuté dlhy, za ktoré manželia spolu ručia nerozdielne.

 

V súvislosti s uvedenou problematikou je vhodné uviesť, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria v zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. 

 

 

 

 

Pri zániku manželstva zaniká taktiež bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v zmysle ustanovenia § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, že  Vaše manželstvo zanikne rozvodom je nutné aby ste mysleli aj na túto otázku, vzhľadom na to že v rámci konania o rozvode manželov nie je riešená otázka vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na vyriešenie tejto otázky máte 3 roky po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, inak platí že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že ste sa ako manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z Vás veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú vo Vašom a bývalého manžela alebo manželky podielovom spoluvlastníctve a že Vaše podiely a bývalého manžela alebo manželky sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre Vás ako manželov spoločné.

 

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva Vás ako manželov sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka, a to tak že pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

 

 

 

4. MALOLETÉ DETI V MANŽELSTVE 

 

 

 

Ako bolo vyššie uvedené podstatnou náležitosťou návrhu na rozvod manželstva je aj informácia, či z manželstva vzišlo dieťa. V prípade, že v čase rozvodu manželstva máte maloleté dieťa súd postupuje v zmysle zákona o rodine v najlepšom záujme maloletého.  

 

S konaním o rozvode je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k Vášmu maloletému dieťaťu na čas po rozvode. V zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon Vašich rodičovských práv a povinností k Vášmu maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či  sa Vám maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo v prípade ak ste s manželom alebo manželkou uzavreli dohodu schváli túto dohodu o výške výživného. V zmysle uvedeného je možné konštatovať, že súd preferuje dohodu rodičov v otázke osobnej starostlivosti a prispievania na výživu maloletého dieťaťa. Je dôležitá snaha rodičov maloletého dieťaťa pri rozvode manželstva nie len s cieľom rýchleho rozvodu, ale aj vzhľadom na záujmy Vášho maloletého dieťaťa, aby ho rozvod rodičov čo najmenej poznačil.

 

 

 

 

 

 

ZÁVER

 

 

 

Rozvod manželstva nie je jednoduchou problematikou, ktorá by mala len čisto právny charakter, ale je spojená aj s emočným hľadiskom, a preto by sa manželia mali snažiť dohodnúť, aby uvedený proces prebehol čo najrýchlejšie a najbezbolestnejšie. Veríme, že v uvedenom článku ste našli odpovede na svoje otázky, a v prípade rozvodu manželstva Vám situáciu uľahčí vyššie uvedený postup. 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia