+421 918 790 393

Spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie Mgr. Ján Matušov, advokát, so sídlom: Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov, IČO: 50 097 351 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 918 790 393, e-mailom na matusov@akmatusov.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

 

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

 

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

 

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

 

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom,Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

 

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[1], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
 

[1] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

 

 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame

 

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

 

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

 

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V závislosti odkonkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našuschopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našupovinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžemezískavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z inýchverejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazovv prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych aleboiných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o Vás môžemeosobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonnéhooprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobnýchúdajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na tomáte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketinguvrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmupodľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

 

 

Práva klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

 

Klient má právo:

 • na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR;
 • na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

 

 

Klient nemá právo:

 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3písm. b), d) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18ods. 8 Zákona o advokácii);
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobnéúdaje nie sú spracúvané na základe Vášhosúhlasu ale na inom právnom základepodľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne ajd) GDPR;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

 

 

 

Práva inej osoby ako klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Ak nie ste našim klientom (napr. ste protistrana nášho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie sme povinní poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

 

 

Iná osoba ako klient má právo:

 • na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR),
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

 

 

Iná osoba ako klient nemá právo:

 • na informáciu o spracúvaní osobnýchúdajov podľa čl. 15 GDPR;
 • na prístup k osobným údajom ainformáciám podľa čl. 15 GDPR (čl. 18ods. 8 Zákona o advokácii);
 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3písm. b) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobnéúdaje nie sú spracúvané na základe Vášhosúhlasu;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

 

 

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov, advokát poskytuje klientom právne služby, prostredníctvom ktorých si klienti uplatňujú rôzne právne nároky a chránia si svoje oprávnené záujmy. Ako advokáti v rámci poskytovania právnych služieb sledujeme oprávnené záujmy našich klientov, zároveň však, ako advokáti, máme postavenie prevádzkovateľa podľa definície GDPR a nespracúvame osobné údaje klienta aleboiných fyzických osôb výlučne na základe jeho poverenia a pokynov ako sprostredkovateľ podľa definície GDPR. Máme teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať osobné údaje na účely výkonu advokácie, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR), a údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky (čl. 10 GDPR), ako aj osobných údajov o tretích osobách, a to aj bez ich súhlasu (§ 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii).

 

V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie máme aj my, ako advokáti, oprávnené záujmy, napr. záujem chrániť si majetok, a môžu nám vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade by sme mohli aj my spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

 

Dovoľujeme si uviesť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou advokátskou kanceláriou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená.

 

 

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka (www.akmatusov.sk) používa súbory cookies na účely zapamätania predvolieb prehľadávania (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.) Uvedené nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Používaním súborov cookies, nedochádza k porušovaniu GDPR. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Napríklad v prípade webového prehliadača Google Chrome môžete toto nastavenie nájsť na tomto odkaze:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

 

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 918 790 393 alebo emailom na matusov@akmatusov.sk alebo poštou na adresu nášho sídla Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov.

 

 

 

S úctou

Advokátska kancelária

Mgr. Ján Matušov, advokát

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia